Chính phủ ban hành 03 Quyết định về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh, huyện và xã giai đoạn 2021-2025
 Thứ sáu, 08 Tháng 4 2022 16:24 - 316 Lượt xem
In

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 03 Quyết định về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao; Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao; quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:
1. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Riêng đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018-2020, mức đạt chuẩn nông thôn mới được áp dụng theo quy định cho vùng Trung du miền núi phía Bắc.
Theo đó, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới có 19 tiêu chí thuộc 05 nhóm nội dung. Cụ thể: nhóm Quy hoạch có 01 tiêu chí (Quy hoạch); nhóm Hạ tầng kinh tế - xã hội có 08 tiêu chí (gồm: Giao thông; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Điện; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và truyền thông; Nhà ở dân cư); nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất có 04 tiêu chí (gồm: Thu nhập; Nghèo đa chiều; Lao động; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn); nhóm Văn hóa - Xã hội - Môi trường có 06 tiêu chí (gồm: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa; Môi trường và an toàn thực phẩm; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh).
Trong mỗi tiêu chí quy định cụ thể chỉ tiêu chung và chỉ tiêu theo từng vùng: Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
- Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới. Cụ thể: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025); Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025); Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên) và đạt 09 tiêu chí (gồm: Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Điện; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công).
- Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025); Có ít nhất 01 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Có 100% số phường trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thị xã, thành phố đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên); Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5 m2/người.
3. Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn phải đảm bảo các nội dung sau: Có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới; Có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Có Đề án xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, thành phố được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua; Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường; Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4 m2/người; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên.


Tin mới:
Các tin khác: